KEIZERKANDIDATEN KON. SCHUTTERIJ ST. LAMBERTUS OIRSBEEK.

In de aanwezige documenten/papieren en koningsplaten van de Broederschap Compagnie Oirsbeek/ Doenrade en van de (Koninklijke) schutterij St.-Lambertus Oirsbeek komt tot 1985 geen broeder of schutter voor die keizer is geweest. Vanaf 1660 tot heden zijn van enkele perioden geen koningen bekend en ook geen koningsplaten aanwezig.
Ook is de broederschap/schutterij verschillende perioden, zo ver bekend, rustende geweest, o.a. van 1820 t/m 1847. De compagnie Doenrade maakt zich in het jaar 1848 los van de compagnie Oirsbeek.
De schutterij St. Lambertus is rustende geweest van 1878 t/m 1881 en heropgericht op 25 juni 1882. Dan is de Oirsbeekse schutterij rustende tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914 t/m 1918 en tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940 t/m 1945.
We constateren dat onder de Franse bezetting van Napoleon van 1796 tot 1814 de Oirsbeekse schutterij toch actief is geweest. Er zijn namelijk in deze tussenliggende jaren enkele koningen bekend en koningsplaten aanwezig uit o.a. 1803, Marten Tilmann uit Doenrade, 1805 en 1811, Jean Meertens uit Doenrade en 1806 “I*C*B*K♦V*DR, met boven rechts gegraveerd, “keiser”.
Ook is er een origineel schuttersreglement van de broederschap aanwezig, gedateerd 20 mei 1805 en ondertekend door 41 broeders/schutters. Op 22 mei 1814 en 6 juni 1814 wordt het reglement door nog eens 30 broeders/schutters ondertekend.

In het reglement onder artikel 7 staat het volgende:
Artikel 7:
“In cas (geval) den Voegel door eenen Broeder drijmael naer een afgeschoeten wierd, soo sal hij trecken dobbel inlaagh te wieten twee mael twalf stuivers van de schutten ende d’officiers acht en viertigh stuivers.”
Onder artikel 21 komt de eerste keer de naam “keijser” voor.
Artikel 21:
“Soude eenen van de schutten den Voegel drijmael naer een ander afschieten sal keijser sijn, alsdan sal den keijser trecken dobbel inlaagh, en sal alsdan d’officiers moeten tracteeren, als wanneer d’officiers dat willen hebben”.


In artikel 21 van het reglement lezen we, dat er met twee maten wordt gemeten. De schutten moeten wel meebetalen aan de keizer, maar worden niet getrakteerd, terwijl de officieren wel getrakteerd worden, ook nog als het hun uitkomt.

Ook is er een schuttersreglement opgesteld op 24 mei 1862 bestaande uit 32 artikelen aanwezig en hier wordt vermeld onder artikel 11 het volgende:
De bezoldiging voor den koning zal ieder jaar door den schuttenraad bestemd worden, waarvoor hij tambour en fleuter kost en drank verschaft, een prijsvogel ten zijner koste opzet (uit genomen den prijs) eenen houten vogel en spleetnagel het opvolgende jaar onder de vogelstam te Oirsbeek bezorgen, en bij het afhalen en te huis brengen het gezelschap zijne eer geven; als eene en dezelvde persoon drie achtereenvolgende jaren den Koningsvogel zal afgeschoten hebben zal hij als Keizer erkent worden, en zoo zal de bezoldiging van het laatste jaar verdubbeld worden, maar zoo moet hij ten zijner kosten een gedenkteken aan den zilveren vogel bezorgen, en wel voor den feestdag van den H. Lambertus van het zelvde jaar; het moet de waarde behouden van 8,50 franc.
Koning en Keizer zijn altoos vrij van inlaag uitgenomen als meubels ten behoeve der schutterij moeten gekogt werden, en bij het afsterven der leden uit het gezelschap aan den schuttendienst, dan zullen zij met de andere leden naar rang bijdragen.

Toch moeten we terugkomen op de eerder genoemde plaat van 1806 met gravering “I*C*B*K♦V*DR 1806”, met boven rechts gegraveerd, “keiser”.
Het vermoeden bestaat, dat de initialen op deze unieke rechthoekige verzilverde koperen plaat van 1806 voorstellen: “J.C.B. Koning Van DoenRade 1806” of “J.C.B. Keizer Van DoenRade 1806”.
Het betreft hier de persoon Joannes Christianus Bussen-Bus. Hij is ook medeondertekenaar van het reglement van 1805. Hij kan geen keizer zijn geworden in het jaar 1806, omdat in het jaar 1805 Johannes Meertens-Mertens koning is. Of gaat het hier om een herinneringsplaat?
Deze rechthoekige platte verzilverde koperen plaat, met de afmetingen 93 x 120 mm, is voorzien van een reliëf van de naakte St.-Johannes Baptist, met een aureool boven zijn hoofd, de kruisstaf en een schaap, onder een boom gezeten. Johannes betekent: God is genadig.
Deze plaat is in het bezit van de schutterij St.-Michaël te Doenrade. Zie de afbeelding van deze plaat onder verhaal no.34: De scheiding van de twee compagnieën Oirsbeek en Doenrade in 1849 (deel 2).

Voordat de eerste keizer wordt geschoten in het jaar 1985 waren er voorheen ook mogelijkheden geweest, dat er een keizer geschoten kon worden. Dit blijkt uit het onderzoek in de koningslijsten en de controle van de koningsplaten.

1.    De eerste mogelijkheid had Joannes Paulisse (Paulssen) in het jaar 1753.
Op kermismaandag 7 juni 1751, (Beloken Pinksteren, feest van de H. Drieenigheid-Trinitatis) schoot de 41-jarige gehuwde landbouwer, Joannes Paulisse (Paulssen), wonende te Ophoove (Oppeven), voor de eerste keer de vogel af.
In 1752 schoot Joannes Paulisse (Paulssen) op 29 mei voor de tweede achtereenvolgende keer de vogel af.
De keizerdroom wordt op kermismaandag 18 juni 1753 bruut verstoord door zijn zwager de 36-jarige koster en schoolonderwijzer Petrus Arets, wonende in de kern te Oirsbeek.
De zilveren koningsplaat hangt aan de rechter rugzijde van het koningszilver met de volgende tekst:
Kroontje
    IOANNES ” POULISSE
    (VAN)
    KONINCK - OPHOOVE
    VAN- HET- IAER
    1751    EN   1752

In het jaar 1769 schoot “Paulisse” nogmaals de vogel af. Helaas is er van dit jaar geen koningsplaat aanwezig.

2.    De tweede mogelijkheid had Pieter Beckers in het jaar 1861.
Op Hemelvaartsdag 2 juni 1859 schoot de 45-jarige ongehuwde landbouwer en cadet van de schutterij, Pieter Beckers, wonende in de Gracht, de vogel af.
In 1860 schoot Pieter Beckers op 17 mei voor de tweede achtereenvolgende keer de vogel af.
De keizerdroom wordt op Hemelvaartsdag 9 mei 1861 aan flarden geschoten door de 49-jarige ongehuwde, landbouwer en 1e vaandeldrager Jacques (Jacob) Meulenberg, wonende te Klein-Doenrade. De zilveren koningsplaat hangt aan de rechter rugzijde van het koningszilver met de volgende tekst:

Kroon
    P: BECKERS.
    KONING.
    TE
    GRACHT
    ORS.
    1859 EN 1860

In het jaar 1855 en 1862 schoot Pieter Beckers eveneens de vogel af.

3.    De derde mogelijkheid had Jan Mathijs Beugels in het jaar 1865.
Op Hemelvaartsdag 14 mei 1863 schoot de 42-jarige gehuwde timmerman en vrije cadet van de schutterij, Jan Mathijs Beugels, wonende te Oppeven, de vogel af.
In 1864 schoot Jan Mathijs Beugels op 5 mei voor de tweede achtereenvolgende keer de vogel af. Zijn keizerdroom wordt op Hemelvaartsdag 25 mei 1865 wreed verstoord door de 36-jarige gehuwde pleisteraar en vrije cadet van de schutterij Frans Martin Dulje (Doljé), wonende te Oppeven. De zilveren koningsplaat hangt aan de linker rugzijde van het koningszilver met de volgende tekst:

      J.          Kroontje     M.
    BEUGELS
    KONING IN 1863 EN ‘64
    F.  M
    DULJE
    KONING
    TE
    OIRSBEEK
    1865

In het jaar 1890 schoot Jan Mathijs Beugels nogmaals de vogel af.

4.    De vierde mogelijkheid had Jan (Jean) Gerard Zelissen in het jaar 1868.
Op Hemelvaartsdag 10 mei 1866 schoot de 28 jarige ongehuwde dagloner en cadet van de schutterij Jan (Jean) Gerard Zelissen, wonende in de Gracht, voor de eerste keer de vogel af.
In 1867 schoot Jan (Jean) Gerard Zelissen op 30 mei voor de tweede achtereenvolgende keer de vogel af.
De keizerdroom wordt op Hemelvaartsdag 21 mei 1868 voor de eerste keer aan flarden geschoten door zijn neef van moederszijde, de 28-jarige gehuwde dagloner, Jan Renier Zelissen, wonende in de Gracht.
De zilveren koningsplaat hangt aan de rechter rugzijde van het koningszilver met de volgende tekst:
    J.   Kroontje   G.
    ZELISSEN
    KONING
    IN 1866 EN 67
    J: R: ZELISSEN
    IN 1868
    TE
    OIRSBEEK

Jan (Jean) Gerard Zelissen schoot in 1877, 1886, 1889, 1891 en 1892 de vogel af, in totaal zeven maal.
 
5.    De vijfde mogelijkheid had Jan (Jean) Gerard Zelissen in het jaar 1893.
Op Hemelvaartsdag 7 mei 1891 schoot de 53-jarige gehuwde landbouwer, Jan (Jean) Gerard Zelissen, wonende in de Gracht, weer de vogel af.
In 1862 schoot Jan (Jean) Gerard Zelissen op 26 mei weer voor de tweede achtereenvolgende keer de vogel af.
De keizerdroom wordt op Hemelvaartsdag 11 mei 1893 voor de tweede keer aan flarden geschoten, nu door de 49-jarige timmerman Jos (Godfried Joseph) Beugels, wonende in de kern Oirsbeek.
De koningsplaat is niet het bezit van de schutterij en schijnt verloren te zijn gegaan. In 1905 is de plaat nog in het bezit van de schutterij.

6.    De zesde mogelijkheid had Henri Roberts in het jaar 1912.
Op Hemelvaartsdag 5 mei 1910 schoot de 30-jarige gehuwde mijnwerker en kapitein van de schutterij Henri Roberts, wonende in de Gracht, voor de eerste keer de vogel af.
In 1911 schoot Henri Roberts op 25 mei voor de tweede achtereenvolgende keer de vogel af.
Ook, zijn keizerdroom wordt op Hemelvaartsdag 16 mei 1912 verstoord door de 35-jarige gehuwde, smid en 2e luitenant Henri Bus, wonende aan “t Eindt”.
De zilveren koningsplaat (schouderplaat) hangt aan de linkerkant van het koningszilver met de volgende tekst:

Guill. Zelissen       Koning   in    1905
Jan Bus                        ,,   ,,    1906
Jos Debije                     ,,   ,,    1907
Math Mengeleers           ,,   ,,    1908
Henri Bus                      ,,   ,,    1909
Henri Roberts                 ,,   ,,    1910
Henri Roberts                 ,,   ,,    1911
Henri Bus                      ,,   ,,    1912
Henri Bus                      ,,   ,,    1913
Henri Roberts                 ,,   ,,    1914

In het jaar 1914 schoot Henri Bus nogmaals de vogel af, voor de derde keer.

7.    De zevende mogelijkheid had Henri Bus in het jaar 1914.
Op Hemelvaartsdag 16 mei 1912 schoot de 35-jarige gehuwde smid en 2e luitenant van de schutterij Henri Bus, wonende aan “t Eindt”, de vogel af.
In 1913 schoot Henri Bus op 1 mei voor de tweede achtereenvolgende keer de vogel af.
Zijn keizerdroom wordt op Hemelvaartsdag, 21 mei 1914 verknald door de 34-jarige gehuwde mijnwerker Henri Roberts, kapitein van de schutterij en wonende in de Gracht. Hij moet gedacht hebben, wat jij kunt kan ik ook, want Henri Bus had zijn droom verknald in 1912. In het jaar 1890 schoot Henri Bus voor de eerste keer de vogel af, in totaal drie keer.

8.    De achtste mogelijkheid had Jos (Zef) Debije in het jaar 1985.

JOS (ZEF)DEBIJE DE EERSTE KEIZER VAN DE KONINKLIJKE SCHUTTERIJ ST. LAMBERTUS OIRSBEEK.                    

Een grote droom van Jos (Zef) Debije (†) in zijn schuttersloopbaan was het koningschap.
Hij droomde toen nog niet van het keizerschap. Zef schoot vanaf zijn zestiende jaar op de koningsvogel en het was hem een doorn in het oog, dat het zijn vader in 1907, zijn broers Louis zelfs driemaal in 1946, 1957 en 1961, Gerard (Sjir) in 1955 en zijn petekind Zef Debije van de Windraak, in 1979 wel was gelukt. Ook zijn toekomstige zwager Arnold Bosch in 1939 en zijn zwager Wil Bos in 1945 en 1951 bij de schutterij St. Martinus Vaesrade.
Op Hemelvaartsdag 15 mei 1980 schoot de toen 47-jarige commandant in de rang van kapitein, Zef Debije, wonende Beukenberg te Klein-Doenrade, voor de eerste keer na 27 jaar de vogel af. Zef werd voor de eerste keer koning van zijn geliefde schutterij St. Lambertus en zijn grote droom was in vervulling gegaan. Hij was er vaak dicht bij geweest.

               

De zegetocht van Zef Debije van 'koning tot keizer'.

De zegetocht van Zef Debije van “koning tot keizer”, was zijn tweede droom. Deze begon in 1983. Op Hemelvaartsdag 12 mei 1983 schoot Zef bij het 110e schot de laatste resten van de vogel naar beneden en werd voor de eerste (tweede) keer koning.
Dit geschiedde onder de nieuwe schietstang aan de Oirsbekerweg bij het sportcomplex.
Voor de oude schietstang aan de Molenweg kreeg de schutterij geen schietvergunning meer i.v.m. het schootsveld richting Boompjesweg.

Op Hemelvaart 31 mei 1984 was het weer raak. Nu schoot Zef bij het 112e schot de laatste resten van de vogel naar beneden en werd hij voor de tweede keer achtereenvolgens koning van de schutterij.

Op de zonnige Hemelvaartsdag 16 mei 1985 ontspon zich onder zeer grote publieke belangstelling een felle en spannende strijd onder de schietstang. Wordt Jos (Zef) Debije de eerste keizer van de Koninklijke Schutterij St. Lambertus uit Oirsbeek?
Om 18.15 uur schoot Zef bij het 75e schot het 10 cm restant hout van de vogel naar beneden. Zijn neef Zef Debije van de Windraak had bij het 74e schot nog roet in het eten kunnen gooien.
De spanning en emotie waren bij Zef zo hoog opgelopen, dat hij onder de schietboom flauw viel. Maar een geluk bij een ongeluk, de huidige erevoorzitter de huisarts dr. M. Klaassen was aanwezig en hielp Zef weer bij zijn positieven.
En zo schoot Zef voor de derde achtereenvolgende keer de vogel af, hetgeen automatisch recht gaf op het keizerschap. Zef werd bijgestaan door zijn vrouw Paula Debije-Penners als keizerin. Nadat Zef door de schutters en aanwezigen was gefeliciteerd, trok de schutterij onder muzikale begeleiding van de Harmonie St.- Gerlachus, op naar de pastorie waar Z.E.H. pastoor drs. Leo Dohmen, Zef de versierselen van het “koningschap” omhing. Hierna begeleidden de schutterij en de harmonie het verse keizerpaar tot thuis op de Beukenberg.
Die avond vond in de zaal “Het Trefpunt” aan de kerk om 20.00 uur een groot keizerbal plaats met als orkest de Magic Four.
De gezamenlijke zilveren koning- en keizerplaat hangt aan de linkerborstzijde van het koningszilver met de volgende tekst:

KONING
Kon. Schutterij
St. Lambertus
Oirsbeek

1981   B.v. Laarschot
1982   R. HELLENBRAND
1983   N.J.H. DEBIJE
1984   N.J.H. DEBIJE
1985   N.J.H. DEBIJE

KEIZER

Installatie keizer
Op zaterdag 13 juli 1985 vond de plechtige installatie plaats van keizer Zef Debije in café “De Pimpel” aan de Romenkamp. Zef werd in het nieuw gestoken met de keizerlijke waardig heden, zoals steek, degen, en medaille. De installatie geschiedde door burgemeester Frans Loeffen onder het goedkeurend oog van Zefs broer, generaal Math Debije. De burgemeester ontdeed de keizer van een zwarte mantel met daaronder het prachtige keizeruniform. Burgemeester Loeffen plaatste bij de keizerin Paula Debije-Penners een fraaie zilveren kroon op haar hoofd. Na afloop was er een druk bezochte receptie. Ook van schutters buiten Oirsbeek die het keizerpaar kwamen feliciteren.

                                              

Omdat de schutterij nu een keizer in haar gelederen had, moesten enkele punten in het huishoudelijk reglement worden gewijzigd.
Art. 4a    De keizer is automatisch bestuurslid. Hij kan alleen op vrijwillige basis uit het bestuur treden en heeft dan geen stemrecht meer in het bestuur. Hij wordt dan ere-bestuurslid.
Art. 4b    De keizerin wordt automatisch lid van de schutterij.
De koning en de keizer hoeven geen contributie te betalen. Maar Zef maakt hier geen gebruik van.

Wat was de keizer Jos (Zef) Debije zonder zijn keizerin en echtgenote Paula Penners?
Paula is de spin in het web van deze schuttersfamilie. Schuttersvrouw is zij sinds ze met Zef is getrouwd.
Als een rode draad loopt haar naam door de schutterij. Zij deed verstelwerk en verzorgde de uniformen, het visitekaartje van onze schutterij. Zij naaide haar koninginnen- en keizerinnen kleren zelf. Ook is zij nog steeds actief bij de jaarlijkse bloemenactie en met feesten een vaste kracht bij het eetbuffet.
Wat niet veel personen weten; zij was al eens koningin van onze schutterij in 1961, met haar zwager Louis Debije van de Windraak als koning.

Op Hemelvaartsdag 13 mei 2010, is het 25 jaar geleden dat Jos (Zef) Debije de laatste restjes van de vogel naar beneden schoot en zich de 1e keizer van de Koninklijke Schutterij St. Lambertus uit Oirsbeek mocht noemen. Zijn vrouw Paula Penners viert ook haar 25-jarig feest als keizerin en het 28-jarig lidmaatschap van de schutterij. Zij is ook de eerste vrouw, die lid (bijzonder lid) is geworden van de Oirsbeekse schutterij.
Het keizerpaar heeft in deze 25 jaar heel wat prijzen behaald, zowel als keizer, keizerin en keizerpaar op de bondsfeesten, Z.L.F. feesten en Oud-Limburgs Schuttersfeesten.
Het keizerpaar treedt sinds 2001 niet meer uit voor de prijzen.
Als mooiste keizer ging Zef 19 keer met de eer strijken en Paula als mooiste keizerin 16 keer en als mooiste keizerpaar 10 keer.
Tijdens de installatie als keizer beloofde Zef plechtig trouw aan het vaandel met de belofte af te treden, wanneer een andere schutter drie achtereenvolgende jaren dezelfde prestatie zou neerzetten. Als zich een dergelijke situatie voordoet mag Zef zijn keizerstitel verdedigen om zelf ook op de koningsvogel te schieten. In zijn 25-jarig keizerambt heeft zich deze situatie twee keer voor gedaan.
Het overlijden van keizer Jos (Zef) Debije in 2014
Op woensdag 19 maart 2014 overleed op zijn naamfeest, na een kort en hevig ziekteproces, onze keizer Jos (Zef) Debije op 80-jarige leeftijd in het Academisch Ziekenhuis te Maastricht.
Ongeloof, onbegrip en nauwelijks te bevatten, is het overlijden van keizer Zef Debije.
De naam van Zef Debije is een begrip binnen de Oirsbeekse schutterij en ver daarbuiten.
Een van de markantste figuren binnen de Koninklijke Schutterij St.-Lambertus is niet meer. Hij stamde uit een rasechte schuttersfamilie. De “schutters” Debije waren op de schutters- feesten zeer gevreesd. Zef was een echte “schut” in hart en nieren. Hij was bijna 68 jaar lid, qua leeftijd de nestor van de schutterij en werd gekenmerkt als een markant lid en steunpilaar en van nature een perfectionist. De laatste jaren was hij meer een adviserend bestuurslid (erelid), dit omwille van zijn jarenlange ervaring opgedaan in de schutterswereld.
Zef kwam direct na de Tweede Wereldoorlog in 1945 als 12-jarige knaap bij de schutterij. Hij begon eerst als fluitist en later als tamboer van de overslagtrom. Omstreeks 1954 werd Zef ingedeeld bij de geweerdragers (oude exercitie). Dan begint zijn bliksemcarrière binnen de schutterij. Hij wordt linker- en rechter guide en in 1958 bevorderd tot sergeant. Op 14 februari 1965 werd hij gekozen tot bestuurslid. Hij blijft dat tot aan zijn overlijden, totaal 49 jaar.
In 1968 treed hij toe tot het officierskorps, als hij wordt bevorderd tot adjudant. Een jaar later wordt hij benoemd tot kapitein-commandant van de schutterij.
Zef Debije was niets te veel voor de schutterij. Hij was lid van verschillende commissies o.a. uniformen, kienen, Hemelvaartsdag en zat ook in de organisatie van bonds- en andere feesten binnen de schutterij. In 1988 was hij mede-initiatiefnemer van de jaarlijkse bloemenverkoop- actie. Op Hemelvaartsdag werd de drumband van de schutterij tijdens de reveille door het dorp op de Beukenberg bij het kiezerspaar traditiegetrouw ‘s morgens vorstelijk en kostelijk onthaald. Zef kreeg voor zijn inzet en werklust veel bewondering en waardering.
Op 29 april 1988 werd Zef voor zijn vele verdiensten in het schuttersleven van Oirsbeek, koninklijk onderscheiden met de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau.
Na de zilveren kreeg Zef op Hemelvaartsdag 16 mei 1996 de gouden medaille met kroontje van verdienste voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.
Ook kreeg hij op 24 januari 1999 het Zilveren Kruis en werd benoemd tot Schutbroeder in de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw en de Heilige Sebastianus. Dit was voor Zef niet alleen een grote eer maar vooral ook een blijk van waardering voor zijn inzet binnen de schutterswereld.
Bij zijn 25-jarig jubileum als keizer werd er op Hemelvaartsdag 13 mei 2010 te Oirsbeek door de OLS Broederschap van Keizers een groot keizerschieten georganiseerd.
De laatste jaren liet zijn gezondheid hem in de steek en kon hij niet meer als keizer meetrekken met zijn schutterij. Dat deed hem pijn in zijn schuttershart, maar toch, bij bijzondere gelegenheden kon hij het niet laten en trok hij zijn keizeruniform aan en werd begeleid door zijn echtgenote Paula. Zef was en blijft het boegbeeld van onze vereniging. Zijn voorbeeld zal iedereen, die hem heeft gekend, blijven stimuleren zich in te zetten voor onze schutterij. Zefs laatste wens was om in het keizeruniform te worden begraven, welke ook in vervulling is gegaan.
Op zaterdag 12 maart 2014 werd onder grote belangstelling, ook uit de overige schutterswereld, de plechtige uitvaartdienst gehouden in de St. Lambertuskerk te Oirsbeek. Hierna werd Zef  door zijn schuttersvrienden met schutterseer naar zijn laatste rustplaats begeleid.

9.    De negende mogelijkheid had Ger Curfs in het jaar 1995.
Op hemelvaart 25 mei 1995 kon de 27-jarige financieel administrateur Ger Curfs keizer worden, maar de 47-jarige tamboer (overslagtrom) Jo Kusters schoot toen bij het 65e schot alle keizerillusies van Ger Curfs aan flarden.

10.    De tiende mogelijkheid had Alphons Duisings in het jaar 2009.
Op hemelvaart 17 mei 2009 is het weer zover. De 60-jarige Alphons Duisings, wonende te Geleen, kon keizer worden, maar hier was het de 27-jarige van de drumband Ron Schiffelers, die bij het 199e schot roet in het eten gooide van de keizerdroom van Alphons.
 
11    Wordt Danny van der Zee in 2015 de nieuwe keizer te Oirsbeek?
In 2013 schoot de 40-jarige timmerman en tamboer (overslagtrom) op Hemelvaartsdag  9 mei Danny van der Zee, uit Schuttersveld-Brunssum bij het 243e schot de vogel af.
In 2014 schoot Danny op 29 mei bij het 166e schot de tweede achtereenvolgende keer de vogel af. Wordt Danny van der Zee op Hemelvaartsdag 14 mei 2015 de nieuwe keizer van de Koninklijke Schutterij St. Lambertus te Oirsbeek? Wie zal het zeggen?

Conclusie
Zover we hebben kunnen vinden, waren er 11 pogingen dat één schutter de mogelijkheid had om keizer te worden. Alleen Jos (Zef) Debije was het in 1985 uiteindelijk gelukt.

Oirsbeek, februari, 2015
Archivaris van de schutterij, Wim Douven.