HET VAANDEL VAN DE KONINKLIJKE SCHUTTERIJ ST.-LAMBERTUS (1353  - 1961)

Het schijnt dat na 25 jaar het vaandel versleten is en aan vervanging toe is.
Op de bestuursvergadering van 14 januari 1961 wordt onder punt 5 in de notulen melding gemaakt voor een nieuw vaandel. Dat hierover op het gemeentehuis een vergadering is belegd met de burgemeester Frans baron van Hövell tot Westerflier en het ere-bestuur.
Het nieuwe vaandel zal het wapen van Oirsbeek dragen is door de burgemeester en het ere-bestuur met enthousiasme ontvangen.
Het vaandel zal op Koninginnedag 30 april 1961 ingezegend worden. Het dagelijksbestuur van de schutterij of enkele leden van het bestuur zullen na prijsopgaven hierover een bespreking hebben over de geldelijke bijdrage.
Het schijnt dat voor de bestuursvergadering van 14 januari het bestuur reeds gesproken moet hebben over een nieuw vaandel maar daar is in de notulen niets over terug te vinden.
In de bestuursvergadering van 19 februari 1961 wordt onder punt 4a van de ingekomen stukken melding gemaakt van een offerte van de Firma de Bruijn uit Breda voor de levering van een nieuw vaandel voor een bedrag van fl. 632,50. Hiervan zijn fl. 70,- voor het ontwerp.
Op de algemene jaarvergadering van de schutterij gehouden op 26 februari 1961 wordt onder punt 10a van de notulen door de leden akkoord gegaan met het bestellen van een nieuw vaandel voor een bedrag van fl 632,50.
Op de bestuursvergadering van 15 maart 1961 wordt onder punt 13 van de notulen besloten dat op Koninginnedag 30 april de schutterij op 08.00 uur zal deelnemen aan de H.Mis. Hierna zal het nieuwe vaandel door pastoor Gerard Sprocnk worden ingezegend.  De schutterij zal dan trouw zweren aan het vaandel daarna wordt een defilé gehouden aan het gemeentehuis met aansluitend koffietafel in zaal Deumens. Daarna zal er een rondgang zijn door het dorp  om het nieuwe vaandel aan de dorpsgenoten te tonen.
In de notulen van de bestuursvergadering gehouden op 3 juni 1961 wordt onder punt 3a bij de ingekomen stukken melding gemaakt dat het ere-bestuur een bedrag gestort heeft van fl.232,50 als bijdrage voor de aanschaf van het nieuwe vaandel. Besloten wordt om aan het ere-bestuur een dankbrief te sturen namens de schutterij.

Op 17 juli 1961 staat de uitgave geboekt van fl. 681,- voor een vaandel met diversen.
De rekening is ingediend door ere-voorzitter Edmond Beugels.
En in maart 1961 is de inkomst geboekt van fl. 232,50 als bijdrage van het ere-bestuur voor het nieuwe vaandel

HET VAANDEL

Het vaandel stelt voor op een oranje veld als achtergrond de afbeelding van de patroonheilige van de parochie en tevens van de schutterij de Heilige St. Lambertus in een wit habijt met rozenkrans zonder staf en mijter. St. Lambertus was de 46e bisschop (670-705) van Maastricht die over dit gewest de rechtsmacht uitoefende. Hij werd geboren te Maastricht omstreeks 635 en in het jaar 705 te Luik vermoord.
Op een groen veld de naam van de schutterij met twee gekruiste sabels en geweren met daar ander een gouden kroon met de jaartallen 1353 en 1961,
Onder het groene veld rechts de afbeelding van het wapen van de gemeente Oirsbeek bestaande uit links in keel (rood) een achtkoppig slangenkruis van zilver met een hartschild van zilver, beladen met drie koeken van keel (rood), geplaatst twee en een. Het wapen van de uitgestorven graven Huijn van Amstenrade, de eerste heren van het dorp Oirsbeek.


Foto Vaandel van 1353 - 1961 (Gerda Foto)

Dan het wapen van Limburg. Het wapen van Limburg werd bij Koninklijk Besluit van 27 december 1886 verleend door Koning Willem II aan Limburg.
In het Limburgse provinciewapen zijn de wapens van de vier voornaamste vorstendommen opgenomen waarvan delen, tot de komst van de Franssen in 1794 behoorden tot de tegenwoordige provincie Limburg.

Linksboven:
In een zilveren veld staat een rode leeuw met dubbele staart met goud gekroond en met gouden klauwen. Het is ontleend aan het oude wapen van de landsheer van Valkenburg.
Rechtsboven:
Staat in een gouden veld een ongekroonde zwarte leeuw, met rode tong en rode klauwen. De leeuw is ontleend aan het blazoen van het Huis Gulik.
Linksonder:
Staan op een gouden achtergrond drie horens van rood met zilveren banden. Dit gedeelte houd het verband met het wapen van Thorn.
Rechtsonder:
Staat in blauw veld een gouden leeuw met dubbele staart, een rode tong en een kroon en klauwen van goud. Dit is het oude wapen van het hertogdom Gelre (het huidige Gelderland).
In het Midden:
Over deze vier zogenaamde “kwartieren” heen ligt een hartschild. Hierop staat in een zilveren veld een rode leeuw met gouden kroon en klauwen, afkomstig van het oude wapen van het hertogdom Limburg.

De kleurenfoto van dit vaandel en van het vaandel van 1936 werd gemaakt door fotograaf Ad Latten, hij declareert fl. 30,- voor het maken van foto’s vlaggen op 17 oktober 1977.
Waar deze twee vaandels zich momenteel bevinden is nog onduidelijk.

Oirsbeek, augustus 2009
Archivaris Wim Douven