GROOT SCHUTTERSFEEST TE OIRSBEEK OP ZONDAG 9 MEI 1920

De schutterij St. Lambertus te Oirsbeek organiseerde op zondag 9 mei 1920 een groot schuttersfeest. Van dit feest zijn enkele foto’s en krantenartikelen bewaard gebleven. We zullen daarom dit schuttersfeest verder in beeld brengen.


In de Limburger Koerier van 3 januari 1920 wordt al een grote advertentie geplaatst van het komende schuttersfeest.


Op 3 april 1920 wordt een advertentie in de Limburger Koerier geplaatst door de schutterij als oproep voor gegadigden voor de buffetverpachting.

De organiserende schutterij bestond toen uit 44 actieve leden en 42 ereleden die de schutterij financieel ondersteunde met elk fl. 1,50.
Ook wordt op 3 april 1920 melding gemaakt in de Limburger Koerier dat het schuttersfeest op 9 mei aanstaande groots zal worden. Thans hebben zich al niet minder dan 30 schutterijen naast een viertal muziekgezelschappen ter deelname opgegeven.
We zien in het kasboek van de schutterij dat in werkelijkheid maar 26 schutterijen aan het schuttersfeest hebben deelgenomen en elk fl. 15,- inleggeld betalen. Verder verzorgen de fanfare uit Puth en de fanfare St. Gerlachus uit Oirsbeek de muzikale opluistering. De fanfare uit Puth ontvangt fl. 50,- en die van Oirsbeek fl. 100,- als vergoeding.
Op 13 april 1920 wordt bekend gemaakt in de Limburger Koerier dat de buffetverpachting in de feestweide op 9 mei aanstaande een kapitale som van 225 gulden heeft opgeleverd.

Onderlinge schietwedstrijden:
1e    prijs schutterij St.-Sebastianus van Schinnen met een medaille geschonken door Graaf Artur d’Ansembourg en een geldprijs van fl. 100,-
2e    prijs schutterij St.-Sebastianus van Eijs-Wittem en een geldbedrag van fl. 75,-
3e    prijs schutterij St.-Martinus Born en een geldbedrag van fl. 50,-
4e    prijs schutterij St.-Salvius van Limbricht en een geldbedrag van fl. 30,-
5e    prijs gedeeld door de schutterijen St.-Michael van Doenrade en St.-Laurentius Spaubeek elk fl. 15,-


De optocht van het schuttersfeest kwam via de “Boesberg” de huidige Provincialeweg. De foto is genomen ter hoogte van het huis van de familie Jan Hendrik Debije-Leunissen waar nu het huidige restaurant Auberge Oasis is gelegen. Op de achtergrond in de verte links is de Janssenmolen te zien.


De schietwedstrijd

Schutterskoning en generaal

Foto’s uit de Katholieke Illustratie van 22 mei 1920.

 

Het erekruis voor de beste schutter werd gewonnen door dhr. N. Widdershoven van St.-Salvius Limbricht.
Algemene schietwedstrijden:
Eerste prijs, dhr. Bemelmans van St.-Mauritius Strucht met medaille, geschonken door H.M. de Koningin.
De overige prijzen werden wegens het invallen van de duisternis onder 13 schutters verdeeld.
Proefstang wedstrijden:
1e    prijs dhr. Jan Leunissen te St.-Gertrudis Amstenrade.
2e en 3e prijs, gedeeld door de heren Bemelmans van St.-Mauritius Strucht en Wintgens van St.-Lambertus Oirsbeek.
Damesvogel:
Mej. E. Roberts, Wintraak, romp.
Mej. K. Peulen, Oppeven, bek.
Mej. G. Debije, Doenrade, staart.
Mej. G. Bosch, Gracht en Mej. J. Debije, Oppeven de vleugels.


Opstelling van koningen en koningsparen tijdens het defilé op het kerkplein te Oirsbeek.
Op de voorste rij in het midden met cilinderhoed staat de koning van de schutterij St.-Lambertus Oirsbeek de hr. Math Mengelers. Math Mengelers is in totaal zes maal koning geweest van de Oirsbeekse schutterij.
Deze foto is afkomstig uit glasplaatcollectie van de heer Frans Kempeners.

Exercitie-wedstrijden:
1e    prijs schutterij St.-Laurentius Spaubeek.
2e    prijs schutterij St.-Sebastianus Voerendaal.
3e    prijs schutterij St.-Sebastianus Eijs-Wittem.
4e    prijs schutterij St.-Joseph Ubach over Worms.
Beste commandant: St.-Laurentius Spaubeek.
Beste tamboer: St.-Sebastianus Puth-Schinnen.
Beste tamboermajoor: St.-Jan Nieuwstadt.
Beste houding in den optocht: St.-Sebastianus Voerendaal.
Verstkomende: St.-Sebastianus Eijs-Wittem.
Eerstkomende: St.-Martinus Born.
Grootst aantal gewapende leden St. Gertrudis Amstenrade.
Verder kunnen we uit het kasboek van de schutterij het volgende vinden:
Op de feestweide was een kegelbaan aanwezig welke werd geleend van de kasteleinsvrouw de weduwe Tilmans voor fl. 10,- en bracht fl. 80,50 op. Aan prijzengeld werd fl. 30,- uitgegeven.
Er was een bedrag van fl. 448,74 in geinde entrees.
De dames vogel bracht fl. 33,50 op en er werd fl. 20,- aan prijzengeld uitgegeven.
Jaap van Amsterdam, een spel, bracht in totaal fl. 118,94 op.
Als we dan het geheel schuttersfeest bekijken dan zien we dat het feest fl. 1770,28 opbracht aan uitgaven werden fl. 1222,03 uitgegeven dat een batig saldo opleverde van fl. 548,25.
Dit is een mooi bedrag als men dit in de tijd van 1920 plaatst.

Oirsbeek, april 2012
Archivaris Wim Douven