DE OIRSBEEKSE SCHUTTERIJ ST.-LAMBERTUS DEFILEERDE MEERDER KEREN VOOR LEDEN VAN HET KONINKLIJK HUIS

Bij mijn verhaal van de schutterij kroniek over “De Oirsbeekse Koninklijke Schutterij St.-Lambertus vormde op Prinsjesdag 18 september 1973 een erewacht te Den Haag”, kwam bij mij de vraag op of de schutterij nog vaker had gedefileerd voor leden van het koninklijk huis. Zo heb ik alle oude kranten, kasboeken van de schutterij en archieven nagesnuffeld en kom tot het volgende resultaat.
Op 23 april 1953 werd door de burgemeester van Oirsbeek baron F.J. van Hövell tot Westerflier aan de Commissaris der Koningin in de Provincie Limburg een aanvraag ingediend voor het predicaat Koninklijk voor de schutterij St.-Lambertus. Na verschillende briefwisselingen tussen het Gouvernement en de gemeente werd een onderzoek ingesteld naar het wel en wee van de schutterij. Zo werden het bestuur en leden gescreend en moest de schutterij een lijst opgeven over hun “wapenfeiten”. In een schrijven van 20 mei 1953 van de gemeente Oirsbeek aan de Commissaris werd onder vraag 8 door het bestuur van de schutterij het volgende aangegeven:
“De vereniging heeft het voorrecht gehad om voor H.M. Koningin Wilhelmina te Maastricht te mogen defileren op 13 juli 1903 en 21 oktober 1925.
Bij de herdenking van het 40-jarig regeringsjubileum op 15 augustus 1938, is een deputatie der vereniging naar Amsterdam geweest om ten derde male voor de vorstin te defileren.
In Maart 1950 heeft de vereniging voor H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernard bij hun bezoek aan ons gewest te Sittard mogen defileren”.

Het Koninklijk bezoek aan Sittard in maart 1950 moet zijn 25 april 1950. Hier heeft het bestuur zich vergist, zij wisten toen ook de juiste datum niet.


13 JULI 1903 TE MAASTRICHT

Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik brachten een bezoek aan Maastricht. Ter gelegenheid van hun bezoek werd een Internationale bloemententoonstelling gehouden.
Tevens werd op deze maandagavond een defilé gehouden waaraan onze schutterij heeft deelgenomen. In het kasboek van de schutterij worden nergens uitgaven gevonden dat de schutterij naar Maastricht is geweest. Dit wil niet zeggen dat schutterij er niet is geweest.
In deze tijd gingen de schutters vaak te voet of met paard en wagen naar de schuttersfeesten. In dit jaar organiseerde de schutterij een schuttersfeest op 8 juni 1903. De koning was (smid en commandant van de exercitie) Hendrik Bus en de schutterij telde 69 leden.

Uit de krant Nieuw Tilburgsche Courant van 16 juli 1903:
“Op maandagavond 13 juli lieten op het Gouvernementsplein de muziekkorpsen het koper schateren bij roffelende trommen; onder de boomen gloeide rose bengaalsch vuur, dat de oude torens in de lichtblauwe lucht ervan bloosden. Zoo trokken daar niet minder dan drie-en veertig groepen van allerlei vereenigingen en Harmonieën langs het Koninklijk Paar, in het schijnsel van fakkels en de grilligste lampions”.


21 OKTOBER 1925 TE MAASTRICHT

Tijdens dit Koninklijk bezoek aan Maastricht wordt geopperd om op woensdag 21 oktober 1925 ‘s namiddags om 3.30 uur een echt “Schutterijen-Defilé” te houden.

Uit de krant de Limburger Koerier van 1 oktober 1925:
“Nu de Koninklijke Familie naar Limburg komt wil men in de provincie bij ontvangst iets eigen-Limburgsch, iets karaktervol-provinciaals geven. En hoe kan men dan iets meer kenmerkends geven dan een defilé van onze schitterende, typische eeuwenoude Limburgsche schutterijen. Een typisch stuk van Limburgsche romantiek en geschiedenis zit in het bestaan van de schutterijen welke nog op zeer vele plaatsen in Limburg sedert honderden jaren bestaan. Gedacht wordt aan de Gronsvelder Bielemannekes, aan oude schutterijen uit de oudere mijnstreek plaatsen en uit de streek van Mechelen. Voor de Koninklijke familie zal zulk een demonstratie ongetwijfeld in hoge mate intresseeren.
Aan de schutterijen zal een officieele uitnoodiging worden gericht tot deelname aan de feesten bij het bezoek der Kon. Familie, maar het was wenselijk, indien de schutterijen reeds direct meldden aan den secretaris van de Maastrichtsche Oranje Vereniging mr. Telders, of zij bereid gevonden worden aan de feesten een apart, echt Limburgsch karakter te geven”.

Zoals men ziet uit het krantenartikel heeft de schutterij St.-Lambertus uit Oirsbeek besloten aan het defilé deel te nemen.


Advertentie uit de Limburger Koerier van 16 oktober 1925

In het kasboek van de schutterij staat onder de uitgave van 21 oktober 1925: “Autobus naar Maastricht fl. 42,-.“ Onder de inkomsten staat: “24 leden à 75 cent voor de autobus Maastricht fl. 18,- en als erelid ging mee Jos Dols, hij moest fl. 2,- betalen”.
Zoals we zien zijn 24 leden meegegaan naar Maastricht, de schutterij had 27 leden met als koning Hendrik (Drik) Frolix.

Vanaf het bordes van het Maastrichtse stadhuis werd door Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en prinses Juliana het schutters defilé afgenomen. Aan het hoofd van de stoet ging de ruiterclub van Eckelrade in oud-Limburgse landbouwers kostuums te paard, gevolgd door het muziekkorps “Kunst door Oefening” en de “Sebastianen” van Maastricht. Dan de 16 schuttersverengingen, waaronder St.-Lambertus uit Oirsbeek, St.-Gertrudis uit Jabeek en St.-Laurentius Spaubeek. In totaal 516 personen, waarvan 20 jonge vrouwen, 120 bestuursleden, 376 schutters, 20 ruiters, 15 tamboers en hoornblazers. Er werden 18 vaandels, 15 vogels en 800 koningsplaten meegevoerd.


15 AUGUSTUS 1938 TE AMSTERDAM

Op maandag 15 augustus (Maria ten Hemelopneming) heeft een deputatie van de Oirsbeekse schutterij deelgenomen aan een defilé op de Dam in Amsterdam. Dit defilé werd afgenomen door koningin Wilhelmina en Prins Hendrik en prinses Juliana dit naar aanleiding van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Toen zij meerderjarig was nam prinses Wilhelmina op 31 augustus 1898 het ambt over van haar moeder Koningin Emma.
In het kasboek van de schutterij vinden wij op 15 augustus 1938 een uitgave van:
“Reis Amsterdam fl. 16,11”


Afschrift uit het kasboek van de schutterij

Een deputatie van schutterij is in Amsterdam aangetreden met onder andere koning Heinrich Pustjens, generaal en voorzitter Karel Beugels. De reis naar Amsterdam ging per trein.


25 APRIL 1950 TE SITTARD

Op maandag 24 en dinsdag 25 april zullen Koningin Juliana en Prins Bernard, 30 Limburgse gemeenten bezoeken. Zo zal het Koninklijk paar zich langduriger ophouden te Valkenburg, Heerlen, Geleen en Sittard. Om half 4 op maandag 24 april landde het vliegtuig met het koninklijk paar op het vliegveld Beek.

Uit de krant het Limburgs Dagblad van 26 april 1950:
Van Heerlen tot in Sittard. De reis ging via de H.B.S. St.-Jan te Hoensbroek en het Amsteraadse-Hommert waar de schooljeugd van Vaesrade het paar toejuichte. Via de hoogvlakte naar Oirsbeek. Schinnen was geenszins de minste onder de steden en dorpen. Midden tussen de gewone burgers stonden de kranige schutters rond hun koning geschaard. De Koninklijke stoet vervolgde hun weg door het vriendelijke Puth, waar een ereboog wapperde van vlaggetjes naar Geleen. Via Geleen ging het naar Sittard. Hier werd het koninklijk paar ontvangen en toegesproken door burgemeester Coenders. Vanaf het bordes van het stadhuis nam het koninklijk paar de hulde in ontvangst.

Daar komen de schutters
De getrouwen van vroeger en de getrouwen van nu, met slaande trommen, stoere tambour-maîtres, stramme officieren met koningen en koninginnen. Met groot welbehagen volgden de hoge bezoekers het defilé van de schutterijen en de vorsten bogen minzaam naar de vorst en vorstin van de schutterij die groeten met “hoofd links” .


Koningspaar Hub Roberts en Mia Schiffelers-Roberts.

Aan dit defilé heeft ook de Oirsbeekse schutterij St.-Lambertus deelgenomen onder commando van de pas aangestelde commandant Dirk Doodewaart. Het koninklijk paar van de schutterij was Hub Roberts (de piep) en zijn halfzuster Maria (Mie) Schiffelers-Roberts.
In het kasboek van de schutterij staan geen uitgaven geboekt.


2 JULI 2006 TE STRAMPROY

En niet te vergeten het Oud Limburgs Schuttersfeest op zondag 2 juli 2006 te Stramproy. Het O.L.S. werd georganiseerd door de schutterij St.-Catharina. Dit O.L.S. werd bezocht door Koningin Beatrix (beschermvrouw) en Kroonprins Filip van België.
Koning van de schutterij was Frits Roberts en koningin zijn dochter Miranda.

10 juli 2012
Archivaris Wim Douven