HET ALLEREERSTE BONDSSCHUTTERSFEEST TE OIRSBEEK ZONDAG 11 AUGUSTUS 1935

Als een schutterij voor de oprichting van de schuttersbond in 1930 een schuttersfeest wilde organiseren, schreef men zoveel mogelijk verenigingen aan. Soms in geheel Zuid-Limburg om zodoende verzekerd te zijn van voldoende deelname.
Aan het eind van de twintiger jaren van de vorige eeuw gingen er stemmen op om zich te verenigen in een bond om een beter geregelde deelname aan schuttersfeesten mogelijk te maken.
De toenmalige voorzitter van de schutterij St. Lambertus te Oirsbeek, de heer Gerard Fleischeuer, was een van de oprichters en grote promotor van deze nieuwe bond, welke op zondag 31 januari 1932  tijdens een vergadering in zaal Eppinga te Amstenrade werd opgericht. De nieuwe bond, waarbij zich een 20 tal schutterijen aansloten, koos domicilie te Amstenrade onder de naam R.K. Zuid-Limburgsche Bond van Geweerdragende Schutterijen. (Heden de Schuttersbond St. Gerardus Amstenrade).
Door de grote interesse werd later besloten twee schuttersbonden op te richten. Verder wordt ook reglementair besloten om vier tot vijf schuttersfeesten per jaar te organiseren. In het jaar 1932 gingen de eerste bondsschuttersfeesten van start.
Het allereerste schuttersfeest van de schuttersbond uit Amstenrade werd georganiseerd op zondag 12 juni 1932 door de schutterij St.-Sebastiaan te Schimmert. Tot en met jaar 2012 zullen noch 314 bondsschuttersfeesten volgen.


HET ALLEREERSTE BONDSSCHUTTERSFEEST TE OIRSBEEK

Het allereerste bondschuttersfeest, het 17e van de bond, dat door de schutterij St.-Lambertus werd georganiseerd was op zondag 11 augustus 1935.


Krantenartikel Limburger Koerier van 22 juli 1935

Het schuttersfeest was groots van opzet met internationale deelname. Er werd deelgenomen door 19 schutterijen en 6 trommel- en fluitencorpsen. Het feest werd gehouden in Knopsweide gelegen tegenover de tramhalte aan de Provincialeweg. Landbouwer Jan Knops kreeg als weidehuur fl. 15,-. Op zaterdagavond 10 augustus werd het feest ingezet met een taptoe.


Foto van de Provinciale Weg Zuid
Aan de rechterkant op de foto tussen de huizen zijn bomen zichtbaar, daar was Knopsweide waar het schuttersfeest werd gehouden.
Foto van de Gebroeders Simons, Ubach over Worms.

Om het inwendige van de talloze schutters en bezoekers te voorzien van eten o.a. belegde broodjes, etc. was er een eetbuffet. Dit buffet werd gegund aan de hoogste inschrijver.


Krantenartikel gunning buffet Limburgsch Dagblad van 5 augustus 1935

Gedeelte van het kranten artikel Limburgsch Dagblad 13 augustus 1935

Bij den ingang der feestweide stond een prachtige eereboog om straks de talrijke bezoekers te verwelkomen. Eveneens was op de kruispunten der wegen en andere plaatsen het welkom geschilderd. Van schier elke woning wapperden de Nederlandsche driekleuren, terwijl op sommige plaatsen erebogen waren opgericht. Twee prachtige eerebogen stonden bij den ingang van het dorp Oirsbeek, één aan de weg komende van het gehucht Oppeven en één aan den weg van het gehucht Gracht.
Deze stelden voor de schutterij in oude tijden en in oude kleederdracht. Hiervoor komt aan de vervaardigers wel een apart pluimpje toe. Van drie tot vier uren kwamen de deelnemers de schutterijen en trommel- en fluitencorpsen van alle kanten het dorp binnen, zoodat ongeveer half vijf met de opstelling van de optocht onder de schetterende tonen der fanfare St. Gerlachus en onder groote belangstelling van het publiek langs de versierde straten.
De optocht nam de volgende route. Vanuit de feestweide te Oppeven over Oirsbeek naar de Gracht en van hieruit weer terug naar de feestweide. De optocht was als volgt samengesteld:
Wielerclub de Heidebloem Heerlerheide; de feestgevende schutterij St. Lambertus; fanfare St. Gerlachus; voetbalclub Adveo, allen in auto’s; beschermheeren met eere-voorzitter; eerecommissie; leden der feest- en regelingscommissie; koning met bruidjes. Hierna volgden de deelnemende schutterijen en trommel- en fluitcorpsen volgens het nummer dat ieder geloot had.
Op het kerkplein had het defilé plaats voor de beschermheeren, eere-voorzitter, raadsleden en den koning Renier (Neer) Kusters met bruidjes. Hierna arriveerde de lange kleurige stoet weer in de feestweide, waar men zich om de kiosk opstelde. Hier hield de heer Gerard Fleischeuer, bonds- voorzitter en eere-voorzitter der feestgevende vereeniging een korte toespraak waarin hij vooreerst het welkom toeriep aan den Burgemeester Gabriëls als drager van het hoogste gezag ter dezer plaatse, tevens hierbij den dank uitsprekende in naam der schutterij voor het schenken van het prachtige eere-kruis. Vervolgens richtte dhr. Fleischeuer een woord van welkom tot Ir. D.P. Ross van Lennep, beschermheer van dit feest, maar ook een woord van dank voor het schenken van een buitengewoon mooie beker. Dan riep dhr. Fleischeuer het welkom toe aan eere- en feestcommissie een de deelnemende vereenigingen en tot de bezoekers, den wensch uitsprekende, dat zij allen in eendracht dit feest zouden helpen meevieren. Dan verzocht spreker een driewerf hoog aan te heffen voor onze geëerbiedigde Koningin en Prinses, waarna de fanfare het Wilhelmus inzette, Hiermede verklaarde dhr. Fleischeuer het feest voor geopend. Onmiddellijk namen toen de volksvermakelijkheden een aanvang, die tot aller genoegen en tevredenheid tot laat in den avond werden voortgezet.

Op de feestweide was voor iedereen wat wils. Zo werd er door de Kunstrijderswielerclub “De Heidebloem” uit Heerlerheide een demonstratie gegeven. Kosten fl. 15,-. Tevens werd er door de fanfare St.-Gerlachus verschillende uitvoeringen gegeven. Kosten 55,-. Ook aanwezig was er een eetbuffet (opbrengst fl. 172), speelgoedkraam (fl. 1,50), dolfijnkraam (fl. 5,-), schommel (fl. 15,-), kegelbaan (fl. 24,-), schiettent met windbuks (fl. 22,95). De twee veldwachters welke toezicht moesten houden kosten fl. 5,-.

Inmiddels hadden ook de verschillende wedstrijden een aanvang genomen, waarvan de uitslag luidt:
Onderling concours voor schutterijen:
1e prijs St. Peter en Paulus Brunssum, 2e prijs St. Hubertus Schaesberg, 3e prijs St. Antonius Krawinkel, 4e en 5e prijs moeten nog uitgemaakt worden tusschen Doenrade en Limbricht.
Eveneens moeten nog op een nader te bepalen dag uitgeschoten worden het eerekruis en de prijs zijnde een fiets van het algemeen concours.
 
Deze was gekocht bij fietsenmaker Herman de Groot voor fl. 30,-.

Exercitiën: 1e prijs Waubach 104 ½ pnt, 1e prijs Sweikhuizen 102 pnt, 2e prijs Nuth 94 pnt, 2e prijs Schimmert 92 ½ pnt. Aan prijzengeld werd fl. 50,- uitgekeerd voor de exercitie.

Meest gewapende leden: Merkelbeek, beste binnenkomen: Waubach, beste houding optocht: Nuth, beste tamboer: Heerlerheide, beste tamboer: Heerlerheide, beste tamboer-maitre: Waubach, beste hoornblazer: Hahn Waubach, mooiste generaal: Nuth, mooiste koning: Heerlerheide, mooiste koningin: Spaubeek, mooiste defilé: Sweikhuizen, mooiste uniform: Nuth, beste vaandeldrager: Amstenrade. Buiten de medailles werd nog fl. 156,- aan prijzengeld uitgekeerd aan de schutterijen.

Trommel- en fluitcorpsen:
Trommelcorpsen A-klasse samenspel: eereprijs, beker, geschonken door Ir. D.P. Ross van Lennep. Orpheus, Brunssum, 78 punten: 1e prijs Waubach, 75 punten.
B-klasse samenspel: eereprijs Vrei-Weck Versiliënbosch, 72 punten, na loting, 1e prijs De Adelaar Brunssum, 72 punten na loting; 2e prijs Munstergeleen, 67 ½ punt.
Tamboer-maitre A-klasse: 1e prijs Waubach, 2e prijs Orpheus, Brunssum.
B-klasse: 1e prijs De Adelaar, Brunssum; 2e prijs Vrei-Weck, Versiliënbosch.
Optocht, A-klasse: 1e prijs Orpheus, Brunssum; 2e prijs Waubach.
B-klasse: 1e prijs De Adelaar Brunssum, 2e prijs Vrei-Weck, Versiliënbosch.

Buiten de medailles werd nog fl. 22,50 aan prijzengeld uitgekeerd aan de trommel- en fluitcorpsen.

Zooals wij reeds in het begin van dit bericht schreven was het prachtige weer, en hieraan is grootendeels het welslagen van dit prachtig feest te danken. Zooals wij vernamen hebben ongeveer 1500 betalende bezoekers dit feest bezocht. De entrees brachten fl. 272,13 op.
In naam der feestgevende vereeniging rekenen wij het ons plicht een woord van dank te spreken tot allen die tot het welslagen van dit feest hebben bijgedragen.


Verdere bonds- en schuttersfeesten, georganiseerd door de (Koninklijke) schutterij St.-Lambertus te Oirsbeek waren op:
32e     zondag 2 juli 1939   
Oorlogsjaren 1940 -1945 geen bondschuttersfeesten.
51e     zondag 17 juli 1949   
Extra schuttersfeest op zondag 16 augustus 1953 bij het 600 jarig bestaansfeest.
52e     zondag 6 juli 1958 Oud-Limburgs Schuttersfeest
94e     zondag 14 juni 1959   
13e     zondag 9 juli 1961 Zuid-Limburgsfederatiefeest.
114e     zondag 23 juni 1963
131e     zondag 4 juni 1967
154e     zondag     30 juli 1972
69e     zondag 6 juli 1975 Oud-Limburgs Schuttersfeest
172e     zondag 26 juni 1977
187e     zondag 17 mei 1980
207e     zondag 22 juni 1986
227e     zondag 30 juni 1991
248e     zondag 23 juni 1996
265e     zondag 27 augustus 2000
286e    zondag 28 augustus 2005
306e    zondag 29 augustus 2010

Oirsbeek, 6 december 2012.
Archivaris Wim Douven.